+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч талуудыг зохицуулах дараах үндсэн хууль, журмууд мөрдөгддөг.

1. Компанийн тухай хууль

2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль

4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуль 

5. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

6. Иргэний хууль

7. Хөрөнгө оруулалтын тухай 

8. Зөрчлийн тухай хууль

 

Түүнчлэн, дээрх хуулиас гадна Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллага буюу биржүүдийн журам, зааврууд үйлчилдэг. 

 

Монголын хөрөнгийн биржийн дүрэм, журамтай танилцах бол энд дарж үзнэ үү.

Монголын үнэт цаасны биржийн дүрэм, журамтай танилцах бол энд дарж үзнэ үү.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын газрын дүрэм, журам, заавар, аргачилалтай танилцах бол энд дарж үзнэ үү.

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн дүрэм, журамтай танилцах бол энд дарж үзнэ үү.

Үнэт цаасны клрирингийн төвийн дүрэм, журамтай танилцах бол энд дарж үзнэ үү.

Top