+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
Үндсэн зарчим:
- Үйлчлүүлэгч /харилцагчдын эрх, ашиг сонирхлыг дээдлэх/
- Шударга, ил тод байх
- Хууль журмыг сахих
- Бие даасан байх, бусдын нөлөөнд үл автах
 
 
Үнэт зүйлс:
- Мэргэжлийн чанартай үйлчилгээ (найдвартай, түргэн шуурхай, шинэлэг)
- Мэргэшсэн чадварлаг баг
- Ажлын хариуцлага
- Багийн болон хамтын ажиллагаа
Top