+(976) 70114433, 99027432, 99072783 MN / EN
 
"Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу үнэт цаас гаргагч болон үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагаас нийтийн хүртээл болгохоор заасан мэдээллийг цуглуулж, судалгаа, дүгнэлт хийх, хөрөнгө оруулагч болон хөрөнгө босгогчид зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Үүнд:

Хөрөнгө оруулагч буюу хувь хүн, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ:

- Дотоодын болон гадаадын зах зээлийн талаарх судалгаа, шинжилгээ хийх

- Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийх

- Дүн шинжилгээнд үндэслэн, хувьцааны талаар зөвлөгөө өгөх

- Хэрхэн багц бүрдүүлж, эрсдлээ бууруулах талаар зөвлөх, г.м.

 

Хөрөнгө босгогч буюу санхүүжилт хайж буй компани, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээ:

- Дотоодын болон гадаадын зах зээлийн талаарх судалгаа, шинжилгээ хийх

- Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

- Хөрөнгө оруулалтын төсөлд судалгаа, шинжилгээ хийж, дүгнэлт өгөх

- Санхүүгийн болон бизнесийн төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

- Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд зуучлах

Top